Χρήση αναλυτικών στοιχείων για παρακολούθηση της προόδου SEO και λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων για βελτιστοποίηση